Domů / Zaměření / Práva duševního vlastnictví

Práva duševního vlastnictví

Ve sféře autorských práv a práv průmyslových zabezpečuje VKP právní pomoc týkající se ochranných známek, průmyslových a užitných vzorů a ochrany práv duševního vlastnictví v nejširším slova smyslu.

Zvláště pak VKP poskytuje autorům právní podporu, expertizu a pomoc při ochraně jejich práv a právem chráněných zájmů, přičemž spolupracuje s předními experty u nás i v zahraničí, včetně vědeckých pracovišť, navazujíce tak zejména na výrazné odborné i praktické znalosti a zkušenosti bývalého senior partnera VKP, JUDr. Milana Váni, v oborech práv autorů, výkonných umělců, jejich autorských honorářů a daňových otázek s nimi spojených, v působení stavovských organizací autorů a výkonných umělců, v řešení sporů v autorskoprávní oblasti stejně jako v problematice autorských smluv.