Domů / Zaměření / Nemovitostní právo

Nemovitostní právo

VKP zajišťuje due diligence, převody nemovitostí, nájemní a podnájemní vztahy, věcná práva, včetně zatížení nemovitostí právy třetích osob (zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva), vypracování a připomínkování úvěrových smluv, zajišťovacích institutů, pojistných smluv a zastoupení ve složitých pojistných událostech, řešení spoluvlastnických sporů, vztahy majitelů nemovitostí k orgánům státu, krajů a obcí, včetně zastoupení ve všech řízeních podle stavebního zákona, a ve spolupráci s externími subjekty i odhady nemovitostí, technické expertizy a ochranu a ostrahu majetku.

V rámci komplexnosti poskytovaných služeb VKP nabízí i důvěrnické služby, řízení a správu společností určených výlučně nebo zejména k vlastnění nemovitostí. Ve spolupráci se zahraničními právními a daňovými kancelářemi navrhuje VKP klientům optimální vlastnické struktury, zabezpečuje jejich vznik a fungování, předkládá vhodná finanční a daňová řešení související s nemovitostními transakcemi a rozvojem nemovitostí. V této oblasti kancelář zpracovává i smluvní dokumentaci sloužící pro výstavbu či rekonstrukci budov a development územních celků, včetně uplatňování práv z odpovědnosti za vady a vyhotovování záručních listin, popř. jiných zajišťovacích institutů za vady staveb a řešení sporů s tím spojených.

Kancelář také komplexně zabezpečuje vymezování jednotek v budovách dle zákona o vlastnictví bytů, zakládání a právní servis při existenci společenství vlastníků jednotek, řešení souvisejících sporů a transakce spojené s převody a zatěžováním jednotek. VKP zpracovává právní stanoviska ke všem aspektům týkajícím se nemovitého majetku, poskytuje komplexní poradenství majitelům ohledně plnění povinností a výkonu práv vlastníka a zabezpečuje i s tím související služby v konkurzním a vyrovnacím řízení i v řízení insolvenčním. V této oblasti se VKP zabývá i otázkami spojenými s privatizací státního či obecního majetku a veřejnými zakázkami v nejširším slova smyslu.